Фирменный магазин алкоголя

Условия использования сайта

Умови використання сайту для фізичної особи

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сторони погодились з таким визначенням змісту термінів, що використовуються у тексті цієї Оферти:

Договір - укладений шляхом акцепту Довірителем умов даної Оферти Договір доручення між Довірителем та BAYADERA.

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Довірителя на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Довірителем, а Договір доручення укладеним з моменту оформлення Довірителем Замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти. Дана Оферта є публічною, і згідно статей 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів, а беззастережне прийняття умов Оферти (оформлення Довірителем Замовлення на Сайті, у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даної Оферти Довірителем та Договір доручення автоматично вважається укладеним.

Оферта – публічна пропозиція BAYADERA, адресована будь-якій фізичній особі, укласти Договір доручення на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщеному в мережі Інтернет за адресою: https://bayadera.ua/.

Публікація - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет для загального ознайомлення.

BAYADERA - Товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» (Код ЄДРПОУ 35871504, місцезнаходження - 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42).

Довіритель – повнолітня дієздатна фізична особа (особа, якій виповнилось 18 років), яка уклала Договір із BAYADERA шляхом Акцепту Оферти, для придбання Товарів в цілях не призначених для підприємницької (господарської) діяльності, та за замовленням якої BAYADERA вчиняє певні дії відповідно до умов Договору.

Сторони - Довіритель і BAYADERA разом, а кожен окремо - Сторона.

Продавець – юридична особа, або фізична особа-підприємець, що розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізуються нею. Продавцем може бути як BAYADERA, так і будь-яка інша особа, якій BAYADERA надала дозвіл на розміщення відомостей про товари та/або послуги, наявні у такої особи. Найменування Продавця зазначається в документах на Товар, документах, що свідчать про передачу Товару Покупцеві, та будь-яких інших документах, що можуть підтверджувати факт передачі Товару Покупцеві.

Товар (Товари) – продукція з переліку, наведеному на Сайті, яку Довіритель доручає BAYADERA придбати у Продавця та зберігати до моменту передачі Довірителю, в тому числі алкогольна продукція. Ціна алкогольної продукції є не нижчою ніж мінімальна роздрібна ціна на дану категорію алкогольної продукції, встановлена на час здійснення продажу Товару.

Замовлення – доручення Довірителя на вчинення BAYADERA юридично значимих дій від імені Довірителя і за його рахунок, що включають в себе збір, придбання шляхом укладення з Продавцем угоди на придбання Товару за цінами Продавця, пакування та зберігання Товарів до моменту їх передачі Довірителю. Замовлення надходить BAYADERA через інтерфейс Сайту шляхом заповнення відповідної форми, що містить перелік Товарів та умови передачі Замовлення. З моменту оформлення Замовлення стає невід’ємною частиною Договору.

Сайт – сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://bayadera.ua/, який належить BAYADERA на якому здійснюється реєстрація Довірителя та відбувається Замовлення Товарів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик», яке виступає в цьому Договорі в якості Повіреного, іменоване надалі - «BAYADERA», публікує цей Договір доручення як публічний Договір-Оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та пропонує всім фізичним особам придбати Товари, інформація про які наявна на сайті https://bayadera.ua/ на умовах, передбачених цим Договором-офертою.

1.2. Дана Оферта визначає всі істотні умови Договору між BAYADERA та Довірителем. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням цієї Оферти, переважне право застосування мають умови цієї Оферти.

1.3. Довіритель акцептує Оферту лише при повній та беззаперечній згоді з усіма її умовами. Оформлення Замовлення Довірителем на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Довірителем даної Оферти. Після Оформлення Замовлення Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти Довірителем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Довіритель доручає, а BAYADERA зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати його Замовлення відповідно до умов даного Договору.

2.2. BAYADERA може виконувати Замовлення як самостійно, так і з залученням третіх осіб залишаючись відповідальним перед Довірителем за їх дії, як за власні.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, які представлені на Сайті.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ВИКОНАННЯ BAYADERA ДОРУЧЕННЯ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Для оформлення Замовлення та укладання Договору Довіритель має здійснити реєстрацію в Системі шляхом заповнення необхідних полів на сторінці реєстрації в Системі. Інформація, що вказується Довірителем при реєстрації, має бути повною та достовірною. BAYADERA вправі в односторонньому порядку без пояснення причин відмовити у виконанні Доручення, якщо матиме сумніви у можливості виконання Доручення.

3.2. BAYADERA має право звертатися до Довірителя в порядку виконання даного Договору. BAYADERA у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Довірителем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену неправильністю вказаної Довірителем інформації.

3.3. На Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Довірителя. Для оформлення Замовлення Довіритель здійснює вибір Товарів на Сайті та вказує необхідні контактні та адресні дані для виконання Доручення та підтверджує свій вік.

3.4. Відповідно до умов Замовлення BAYADERA здійснює збір та комплектацію Товарів в магазині Продавця та купує такі Товари в інтересах Довірителя в якості кінцевого споживача Товарів.

3.5. В ході виконання Замовлення BAYADERA здійснює пакування Товарів в пакувальний матеріал, який забезпечує належне збереження та цілісність Товарів. Вартість пакувального матеріалу включається до загальної вартості Товарів та витрат BAYADERA.

3.6. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення BAYADERA повідомляє Довірителя за вказаними ним засобами зв’язку.

3.7. Довіритель за доставку Замовлення сплачує BAYADERA грошову винагороду у розмірі, що визначається при оформленні Замовлення за тарифами BAYADERA, з якими можна ознайомитись в розділі «Оплата та доставка» на Сайті. Доставка Товарів Довірителю здійснюється BAYADERA або третіми особами, залученими BAYADERA у строки, вказані на Сайті.

3.8. Довіритель здійснює повну перевірку Товарів в момент їх отримання. З моменту прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем, Замовлення вважається виконаним BAYADERA належним чином у повному обсязі. Будь-які претензії, в тому числі щодо Товарів та виконання Замовлення не приймаються до розгляду після прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем.

3.9. BAYADERA перевіряє досягнення Довірителем 18-річного віку при передачі йому Товарів, а саме алкогольної продукції. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку BAYADERA має право відмовити йому у доставці та/або передачі Товарів (алкогольної продукції).

3.10. BAYADERA залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні Замовлення на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов Договору. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється на адресу електронної пошти Довірителя, вказану ним при реєстрації на Сайті. У цьому випадку, грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються BAYADERA Довірителю. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.

3.11. Після виконання BAYADERA Замовлення, Довіритель може залишити відгук (коментар) на Сайті з побажаннями/зауваженнями або пропозиціями за результатом виконання його Замовлення. Довіритель розуміє та погоджується, що його відгук (коментар) може бути модерований або відхилений для публікацій на Сайті. BAYADERA дотримується принципів відповідального споживання та не схвалює зловживання алкогольними напоями, тож з метою підтримання на Сайті принципів відповідального споживання та недопущення порушень загальноприйнятих етичних та моральних норм, модерації та/або відхиленню підлягають відгуки (коментарі) в таких випадках:

 • відгук (коментар) містить нецензурні вирази, образи, погрози;
 • відгук (коментар) не має відношення до Товарів на Сайті чи виконаних Замовлень;
 • текст відгук (коментар) містить відкриту пропозицію сторонніх товарів і послуг;
 • у відгуку (коментарі) присутні сторонні особисті контактні дані (телефони, адреси, e-mail тощо);
 • у відгуку (коментарі) присутні сторонні юридичні контактні дані (телефони, адреси, e-mail тощо) з метою реклами сторонніх ресурсів, компаній тощо або в інших цілях;
 • відгук (коментар) є беззмістовним та неінформативним;
 • відгук (коментар) містить позитивну оцінку споживання алкоголю неповнолітніми;
 • відгук (коментар) містить позитивну оцінку надмірного чи безвідповідального споживання алкоголю;
 • відгук (коментар) схвалює споживання алкоголю під час керування автомобілем або іншим транспортним засобом чи технікою, а також під час будь-якої діяльності, де концентрація уваги є запорукою безпеки;
 • відгук (коментар) натякає на те, що споживання алкоголю позитивно впливає на людину в медичному чи сексуальному сенсі;
 • відгук (коментар) натякає на те, що якість напою залежить від високого вмісту алкоголю;
 • відгук (коментар) засуджує когось, хто відмовляється від споживання алкоголю;
 • відгук (коментар) пов’язує споживання алкоголю з будь-якою незаконною чи антисоціальною поведінкою;
 • відгук (коментар) містить зареєстровані логотипи, продукти інші об’єкти прав інтелектуальної власності;
 • відгук (коментар) містить висловлювання чи жести, що можуть бути розцінені як образливі на підставі гендеру, раси, сексуальної орієнтації, релігії чи культури; а також образливі висловлювання чи жести, спрямовані проти іншого користувача або компанії.

Адміністрація Сайту зберігає за собою право за потреби вносити зміни в ці принципи та видаляти відгуки (коментарі) з причин, не згаданих у цьому списку.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ (ОПЛАТИ)

4.1. Довіритель за виконання Замовлення сплачує BAYADERA грошову винагороду у розмірі, що визначається при оформленні Замовлення за тарифами BAYADERA, з якими можна ознайомитись в розділі «Оплата та доставка» на Сайті.

4.2. Довіритель відшкодовує усі витрати BAYADERA, пов’язані з виконанням Замовлення та придбанням Товарів, відповідно до наданого розрахункового документу Продавця.

4.3. Довіритель може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Сайті на момент оформлення відповідного Замовлення. Детально ознайомитись з можливими способами оплати Довіритель може у розділі «Оплата та доставка» на Сайті. Оплата здійснюється у національній грошовій одиниці України - гривні у розмірі 100% від суми платежу на умовах передоплати. В будь-якому разі ціна Товару, а саме алкогольної продукції, є не нижчою ніж мінімальна роздрібна ціна на дану категорію алкогольної продукції, встановлена на час здійснення оплати такого Товару.

4.4. Фінансові зобов’язання Довірителя за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання BAYADERA повної суми винагороди та відшкодування витрат на виконання Замовлення у спосіб, відповідний обраному способу оплати Довірителем.

4.5. Винагорода BAYADERA не включає в себе комісії третіх осіб у зв'язку зі способом оплати, обраним Довірителем (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів, комісія системи переказу грошових коштів, комісії платіжних систем та ін.). Витрати по сплаті будь-яких комісій несе Довіритель.

4.6. Довіритель зобов’язується оплачувати можливі зміни розміру винагороди BAYADERA та можливі додаткові витрати згідно тарифів BAYADERA.

5. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Акцептуючи дану Оферту, Довіритель гарантує та підтверджує, що він/вона:

5.1.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

5.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

5.1.3. досяг вісімнадцятирічного віку;

5.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі та на момент укладення Договору йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

5.1.5. запевняє та підтверджує, що буде дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

5.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, б суперечили законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам;

5.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення які він буде використовувати у цілях не призначених для підприємницької (господарської) діяльності, та в його діях не міститься злого умислу та/або шахрайських намірів;

5.1.8. при здійснення реєстрації в Системі та оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. BAYADERA залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Довірителем, включаючи, але не обмежуючись, ім’я Довірителя та адреса доставки Товарів.

5.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення BAYADERA гарантує:

5.2.1. що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Довірителя, зазначеними у такому Доручення;

5.2.2. в зв'язку з тим, що ціни на Товари можуть змінюватися, і фактична сума Замовлення може відрізнятися, BAYADERA буде попереджувати Довірителя або погоджувати з ним зміни у ціні на Товари більш ніж на десять гривень за одиницю Товару;

5.2.3. з переліку відібраних в рамках відповідного Замовлення Товарів не буде таких, які з простроченим терміном вживання, а також таких, які мають пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх смакові якості.

5.3. В ході виконання відповідного Замовлення BAYADERA не гарантує:

5.3.1. що доставлені Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті;

5.3.2. що доставлені Товари матимуть смакові, органолептичні і інші властивості Товарів, обраних Довірителем, будуть відповідати очікуванням останнього та/або описам Товару, наданим його виробником або Продавцем;

5.3.3. фактичну наявність обраних Довірителем на Сайті Товарів для їх передачі Довірителю на умовах даного Договору.

5.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, BAYADERA не надає ніяких інших гарантій та прямо відмовляється від будь-яких гарантій щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Довірителя, або їх придатності для інших цілей і завдань.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. BAYADERA не несе відповідальності:

6.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Довірителем неповних та/або недостовірних та/або неактуальних даних при оформленні Доручення;

6.2.2. за недотримання погодженого з Довірителем терміну виконання Доручення, що відбулося не з вини BAYADERA;

6.2.3. за шкоду та збитки, залежність та можливі проблеми із здоров’ям, що виникли у Довірителя внаслідок використання (вживання) Товарів, отриманих в результаті виконання Доручення;

6.2.4. за відсутність у Довірителя технічної можливості здійснити Замовлення;

6.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором.

6.3. BAYADERA ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій та/або бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Довірителя та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг BAYADERA передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати за виконання Доручення.

6.4. BAYADERA звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов Договору.

6.5. BAYADERA залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Довірителем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

6.6. Сукупна відповідальність BAYADERA та/або Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо виконання Договору та/або якості Товару обмежується розміром винагороди BAYADERA, сплаченої Довірителем в рамках Договору.

6.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов’язання за цим Договором, якщо зазначені невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). В даному випадку, під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання цього Договору незалежно від бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природного лиха і катаклізми, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, війна, дії органів державної влади, заборони і обмеження, що випливають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління, карантин, відсутність електроенергії та/або збої в роботі комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.

6.8.Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана без затримки, але не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин і про їх наслідки та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.

6.9. Якщо Довіритель не отримав Товари відповідно до обраного при оформленні Замовлення способу, BAYADERA не повертає Довірителю грошові кошти та має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Довірителю.

6.10. Довіритель розуміє та погоджується з тим, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" Товари належної якості не підлягають поверненню. Будь-які претензії Довірителя щодо повернення Товарів належної якості не приймаються та не розглядаються BAYADERA.

6.11. У випадку, якщо при прийманні Товарів, Довірителем буде виявлено та підтверджено, що Товари мають неналежну якість, Довіритель має право відмовитись від їх приймання зі складанням заяви за формою, затвердженою BAYADERA із обов’язковим зазначенням причин визнання Товарів такими, що мають неналежну якість та підписанням двостороннього Акту між Довірителем та представником BAYADERA або представником третьої особи, залученою BAYADERA для доставки Товарів.

6.12. У разі порушення Довірителем умов Договору, BAYADERA має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Довірителем порушення умов Договору та/або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.

7. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Довіритель діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Персональні дані Довірителя обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог чинного законодавства та на підставі Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Довіритель дає згоду на обробку персональних даних BAYADERA та Продавцю. Збір, обробка, в тому числі, але не обмежуючись збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення, персональних даних здійснюються згідно з Законом України «Про захист персональних даних». При цьому Довіритель дає згоду на обробку персональних даних з метою створення історії Замовлень, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформаційних матеріалів, а також на розміщення персональних даних у базі даних BAYADERA та Продавця на необмежений термін, в тому числі передачу на зберігання та обробку персональних даних третім особам, що надають послуги із обробки персональних даних, як в Україні, так і поза межами території України. Довіритель підтверджує, що він ознайомлений з порядком збору, обробки, використання персональних даних, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних».

7.3. Замовляючи Товари на Сайті, Довіритель свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку BAYADERA та Продавцем на свій розсуд будь-якими способами, які не суперечать законодавству України.

7.4. Довіритель підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних BAYADERA та Продавця.

7.5. BAYADERA та Продавець обробляє наступні особисті дані: прізвище, ім’я, місце проживання, телефон, адресу електронної пошти, інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання цього Договору. Обробка даних здійснюється з метою укладення цього Договору, реєстрації Довірителя на Сайті, виконання Замовлення, забезпечення безпеки наданих Довірителем даних, надсилання Довірителем рекламних, а також акційних повідомлень від BAYADERA та/або Продавця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів.

7.6. Особисті дані Довірителя можуть надаватися третім особам, діловим партнерам BAYADERA, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цього Договору, підрядникам BAYADERA та Продавця, субпідрядникам BAYADERA та Продавця, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Довірителя, обробки платежів, забезпечення виконання умов цього Договору та/або у випадках, встановлених чинним законодавством. Також, особисті дані Покупця можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Продавця, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських служб, юридичних радників, запитів державних органів, слідчих органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

7.7. Дані видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

7.8. Особисті дані Покупця можуть зберігатися поза межами України сервісними компаніями Продавця, які надають Продавцю відповідні послуги зберігання даних.

7.9. Довіритель має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються шляхом направлення листа за місцезнаходженням BAYADERA, що зазначене в цьому Договорі. Лист Довірителя щодо видалення особистих даних буде розглядатися BAYADERA, як вимога Довірителя на розірвання цього Договору та відмова від подальшого отримання Товарів Довірителем.

7.10. Сайт може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні Сайти, за які BAYADERA не несе відповідальності. Зокрема, BAYADERA не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх сайтів, пов'язаних із сайтами, на які Довіритель/відвідувач Сайту може бути спрямований через ці сайти. Відповідні провайдери/власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Довірителем/відвідувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

7.11. Сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

8.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на BAYADERA обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування BAYADERA відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти.

9.2. BAYADERA залишає за собою право у будь-який момент на свій розсуд внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту. У разі внесення змін BAYADERA в Оферті, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації та не потребують додаткового повідомлення Довірителя.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуватимуться чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 68 Цивільного Кодексу України).

9.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згод зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з чинним законодавством України.

9.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними у Договорі, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

9.6. Будь-яке повідомлення, потрібне Сторін за цим Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Сторони будуть направляти повідомлення одна одній з питань виконання цього Договору за узгодженими адресами кур’єрською службою та дублювати електронним зв’язком.

9.7. Одностороння відмова від цього Договору не допускається за виключенням випадків, прямо передбачених цим Договором.

9.8. Договір являє собою повну домовленість між BAYADERA і Довірителем. BAYADERA не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані BAYADERA і Довірителем.

9.9. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.

10. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик»

02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42

IBAN №UA193282090000026005060045490

Код ЄДРПОУ 35871504

ІПН 358715026516

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), реєстраційний номер 990208202000190. Дата реєстрації
01 грудня 2020 р.

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту), реєстраційнийномер 990209202100112. Дата реєстрації
03 вересня 2021 року.

Ліцензія на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 990219202200055. Дата реєстрації 21 липня
2022 року.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реєстраційний номер 26510308202205343. Дата реєстрації 21 листопада 2022 року.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 26510319202200080. Дата реєстрації 02 листопада 2022 року.

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Усі права захищено. Копіювати, розповсюджувати, повторно публікувати чи змінювати будь-які матеріали або програмне забезпечення, які містяться на цьому Сайті без попередньої письмової згоди ТОВ «Баядера Логістик» суворо заборонено.

Умови використання сайту для юридичної особи

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сторони погодились з таким визначенням змісту термінів, що використовуються у тексті цієї Угоди:

Угода - публічна пропозиція (оферта) Постачальника, адресована будь-якій фізичній особі-підприємцю або юридичній особі, укласти цю Угоду на умовах, що розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://bayadera.ua/. Угода є укладеною шляхом Акцепту Угоди Користувачем.

Акцепт Угоди – повна і беззастережна згода Користувача на прийняття умов Угоди. Угода вважається акцептованою Користувачем та автоматично укладеною з моменту реєстрації Користувача на Сайті. Беззастережне прийняття умов Угоди (реєстрації Користувача на Сайті), у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом даної Угоди Користувачем та Угода автоматично вважається укладеною. Дана Угода є публічною, і згідно статей 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх фізичних осіб-підприємців, або юридичних осіб.

Публікація - розміщення тексту цієї Угоди в її останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет на Сайті для загального ознайомлення.

Користувач – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка виступає покупцем у цій Угоді та яка уклала Угоду із Постачальником шляхом Акцепту Угоди, для придбання Товару виключно для власних потреб, ніяк не пов’язаних з подальшою реалізацією Товару третім особам та ніяк не пов’язаних з підприємницькою (господарською) діяльністю.

Постачальник – Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 35871504, місцезнаходження - 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42), яке здійснює продаж (поставку) Товару на підставі замовлень Користувача згідно з умовами цієї Угоди, та яке є власником Сайту.

Сторони - Користувач та Постачальник разом, а кожен окремо - Сторона.

Товар –продукція з переліку, наведеному на Сайті, яка належить Постачальнику та щодо купівлі якої Користувач може оформити Замовлення, в тому числі алкогольна продукція. Ціна алкогольної продукції є не нижчою ніж мінімальна роздрібна ціна на дану категорію алкогольної продукції, встановлена на час здійснення продажу Товару.

Замовлення – перелік Товару, який Користувач замовляє онлайн у Постачальника через Сайт, якийПостачальник може прийняти або відхилити (у випадках, передбачених Угодою).

Реєстрація - заповнення Користувачем необхідних полів на сторінці реєстрації на Сайті.

Сайт – електронний ресурс - система Постачальника, розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://bayadera.ua, в якій здійснюється реєстрація Користувача та оформлюється замовлення Товару.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК», яке виступає в цій Угоді в якості Постачальника, здійснює Публікацію цієї Угоди як публічної оферти відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та пропонує всім Користувачам оформлювати Замовлення на Товар, інформація про який наявна на Сайті на умовах, передбачених цією Угодою.

1.2. Ця Угода визначає всі умови, які сторони розуміють як істотні. Якщо будь-які інші домовленості Сторін суперечать положенням цієї Угоди, переважну силу мають умови цієї Угоди.

1.3. Користувач акцептує Угоду лише при повній та беззаперечній згоді з усіма її умовами. Реєстрації Користувача на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем даної Угоди. Після реєстрації Користувача на Сайті оферта (Угода) вважається прийнятою Користувачем та Угода вважається укладеною.

2.3. Угода визначає умови купівлі-продажу лише того Товару, який представлений на Сайті.

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Для оформлення Замовлення Користувач має здійснити реєстрацію на Сайті шляхом заповнення необхідних полів на сторінці реєстрації за посиланням: https://bayadera.ua. Користувач зобов’язаний заповнити свої достовірні реєстраційні дані, в тому числі платника ПДВ (у разі реєстрації Користувача платником ПДВ).

Після реєстрації Користувач має можливість використовувати Сайт та доступний йому функціонал. Інформація, що вказується Користувачем при реєстрації, має бути повною та достовірною. Постачальник вправі відмовити у виконанні Замовлення, якщо матиме сумніви у достовірності інформації Користувача. У разі внесення Користувачем недостовірної інформації, або інформації, яка містить помилки, Постачальник не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов Замовлення.

3.2. Постачальник у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Користувачем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань визначених Угодою, спричинену неправильністю вказаної Користувачем інформації.

3.3. На Сайті розміщується перелік Товару та цін на нього у вільному доступі для Користувача. Для оформлення Замовлення Користувач здійснює вибір Товару на Сайті, кількість одиниць Товару та вказує інші дані для виконання Замовлення, уразі необхідності.

3.4. Постачальник має право прийняти або відхилити Замовлення (у випадках, передбачених Угодою). У випадку прийняття Замовлення, Постачальник виконує його на умовах та в порядку, передбаченому Угодою.

3.5. У разі прийняття Замовлення до виконання, Постачальник формує та надсилає Користувачу рахунок на оплату Товару. Рахунок дійсний для оплати протягом 3-х календарних днів з моменту формування. У разі, якщо з моменту виставлення рахунку до моменту його оплати Користувачем змінилася ціна Товару, Користувач зобов’язаний оплатити додатковий рахунок на різницю в ціні Товару.

В будь-якому разі ціна Товару, а саме алкогольної продукції, є не нижчою ніж мінімальна роздрібна ціна на дану категорію алкогольної продукції, встановлена на час здійснення оплати Товару.

3.6. Користувач може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Сайті на момент оформлення відповідного Замовлення, в тому числі безготівковий розрахунок. Оплата здійснюється у національній грошовій одиниці України - гривні у розмірі 100% від суми платежу на умовах передоплати, якщо інший спосіб оплати не запропоновано на Сайті.

3.7. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення Постачальник повідомляє Користувача за вказаними останнім засобами зв’язку.

3.8. Доставка Товарів Користувачу здійснюється Постачальником, або третіми особами, залученими Постачальником. Доставка Товару можлива також через оператора логістичних послуг Нова Пошта за рахунок Користувача.

3.9. Користувач здійснює повну перевірку Товару по кількості та/або якості та/або комплектності в момент його отримання. З моменту прийняття Товару Користувачем, Замовлення вважається виконаним Постачальником належним чином та у повному обсязі. Будь-які претензії, в тому числі щодо Товару та виконання Замовлення, розглядаються та задовольняються або відхиляються Постачальником в окремому порядку, який визначається Постачальником в кожному випадку окремо.

3.10. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", Товар належної якості не підлягає поверненню. Будь-які претензії Користувача щодо повернення Товару належної якості не приймається та не розглядається Постачальником.

3.11. Постачальник залишає за собою право відмовити Користувачу у прийнятті Замовлення в односторонньому порядку на власний розсуд. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення відображається в особистому кабінеті Користувача та/або направляється на адресу електронної пошти Користувача, вказану останнім при реєстрації на Сайті.

3.12. Користувачі, у яких є доступ до функціоналу Сайту, мають наступні можливості:

- ознайомлюватися з інформацією, що розміщена на Сайті: ціни, асортимент Товару, акційні пропозиції, новини тощо;

- формувати Замовлення;

- переглядати інформацію про свої дані, що були надані при реєстрації;

- переглядати свою історію Замовлень;

- за допомогою засобів електронного зв’язку (месенджери, електронна пошта тощо) спілкуватись з менеджерами підтримки Сайту;

- налаштовувати відображення Сайту під свої уподобання, тощо.

3.13. Сайт дає змогу Користувачам переглядати та завантажувати матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах - заборонено. Користувач зобов’язується не розміщувати і не розсилати через Сайт будь-які матеріали, що є або можуть бути розумно витлумачені як: (i) наклепницькі, непристойні, образливі, такі, що розпалюють расову ненависть, дискримінаційні або блюзнірські; (ii) такі, що порушують будь-які зобов'язання щодо конфіденційності, приватності чи комерційної таємниці; (iii) такі, що порушують майнові права будь-яких третіх осіб, або на які не було отримано всіх необхідних ліцензій та/або дозволів; чи (iv) такі, які порушують чинне законодавство.

4. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Акцептуючи дану Угоду, Користувач гарантує та підтверджує, що він:

4.1.1. укладає Угоду добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Угоди, розуміє предмет Угоди, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Угоди;

4.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди;

4.1.3. придбає Товар виключно для власних потреб, ніяк не пов’язаних з подальшою реалізацією Товару третім особам та ніяк не пов’язаних з підприємницькою (господарською) діяльністю. У випадку використання Товару будь-яким іншим чином, аніж для власного споживання Користувач одноособово несе усю відповідальність, пов’язану з такими діями та зобов’язаний компенсувати Постачальнику усі збитки, які були понесені Постачальником внаслідок порушення гарантій Користувача протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту пред’явлення Постачальником відповідної вимоги;

4.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі та на момент укладення Угоди йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Угоді;

4.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цієї Угоди;

4.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які б суперечили законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту, загальноприйнятим нормам;

4.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення та в його діях не міститься злого умислу та/або шахрайських намірів;

4.1.8. при здійснення реєстрації на Сайті та оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Постачальник залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Користувачем.

4.2. Протягом строку дії Угоди та виконання відповідного Замовлення Постачальник гарантує:

4.2.1. що вчинить всі можливі дії для підтримання актуальності та дійсності інформації щодо Товару, наявної на Сайті. В той же час, Користувач розуміє та погоджується, що Постачальник не відповідає за те, аби Сайт відповідав власним вимогам Користувача, так само як не гарантує (та не несе відповідальність), що Сайт буде працювати безперебійно, без помилок, технічних збоїв, так само як і коректність функціонування технічних засобів Користувача за допомогою яких використовується Сайт;

4.3. Постачальник не гарантує:

4.3.1. що замовлений Товар матиме зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті;

4.3.2. що смакові, органолептичні і інші властивості Товару, замовленого Користувачем, будуть відповідати очікуванням останнього та/або описам Товару, наданим його виробником;

4.3.3. фактичну наявність замовлених Користувачем на Сайті позицій Товару для їх передачі Користувачу на умовах Угоди.

4.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Угоді, Постачальник не надає ніяких інших гарантій та прямо відмовляється від будь-яких гарантій щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Користувача, або їх придатності для інших цілей і завдань.

4.5. Постачальник та Користувач гарантують, що серед учасників та кінцевих бенефіціарів Сторін відсутні громадяни російської федерації, а також юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації. Сторони не є особами, пов’язаними з державою-агресором у розумінні Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» № 187 від 03 березня 2023 року.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою, Договором поставки та чинним законодавством України.

5.2. Постачальник не несе відповідальності:

5.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цій Угоді, у зв'язку з наданням Користувачем неповних та/або недостовірних та/або неактуальних даних при оформленні Замовлення;

5.2.2 за відсутність у Користувача технічної можливості здійснити Замовлення;

5.2.3. за будь-які претензії щодо Товару, які виникли після його отримання Користувачем;

5.2.4. за будь-які дії Користувача;

5.2.5. за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись – упущену вигоду, збитки від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Сайту;

5.2.6. за будь-яку шкоду, якої може завдати інформація та дані на Сайті. Між Постачальником та Користувачем, а також будь-якими третіми особами не існує жодних прав та зобов'язань, які б призводили до будь-якої відповідальності Постачальника;

5.2.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Угодою та/або Договором поставки.

5.3. Постачальник ні за яких обставин не несе відповідальності за Угодою за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій та/або бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Постачальник передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Користувачем Сайту.

5.4. Постачальник звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення у випадках невиконання Користувачем будь-якої з умов Угоди.

5.5. Постачальник залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Користувачем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

5.6. Сукупна відповідальність Постачальника за Угодою, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі сторони Користувача щодо виконання Угоди та/або якості Товару обмежується розміром ціни Товару, отриманою Постачальником, за цей Товар.

5.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов’язання за цією Угодою, якщо зазначені невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). В даному випадку, під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання цієї Угоди незалежно від бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природного лиха і катаклізми, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, війна, дії органів державної влади, заборони і обмеження, що випливають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління, карантин, відсутність електроенергії та/або збої в роботі комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Угоди та непідконтрольні Сторонам.

5.8. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана без затримки, але не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин і про їх наслідки та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.

5.9. У разі порушення Користувачем умов Угоди, Постачальник має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Користувачем допущених порушень та/або розірвати Угоду з надсиланням відповідного повідомлення Користувачу.

6. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Шляхом реєстрації Користувача на Сайті, Користувач надає добровільну письмову згоду у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та дозволяє використовувати свої персональні дані (дані своїх посадових осіб тапрацівників) Постачальнику відповідно до Застереження щодо захисту персональних даних.

Користувач підтверджує обізнаність та гарантує повне розуміння з його боку Застереження щодо захисту персональних даних (що розміщене на Сайті за посиланням https://bayadera.ua).

Постачальник гарантує захист та конфіденційність персональних даних, які можуть бути надані Користувачем, відповідно до Застереження щодо захисту персональних даних.

6.2. Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Персональні дані Користувача обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог чинного законодавства та на підставі Закону України «Про захист персональних даних».

Користувач (його уповноважені особи) дає згоду на обробку персональних даних Постачальнику. Збір, обробка, в тому числі, але не обмежуючись збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення, персональних даних здійснюються згідно з Законом України «Про захист персональних даних». При цьому Користувач дає згоду на обробку персональних даних з метою створення історії Замовлень, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформаційних матеріалів, а також на розміщення персональних даних у базі даних Постачальника на необмежений термін, в тому числі передачу на зберігання та обробку персональних даних третім особам, що надають послуги із обробки персональних даних та/або інші послуги щодо Сайту як в Україні, так і поза межами території України. Користувач підтверджує, що він ознайомлений з порядком збору, обробки, використання персональних даних, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних».

6.3. Замовляючи Товар на Сайті, Користувач свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Постачальником на свій розсуд будь-якими способами, які не суперечать законодавству України.

6.4. Користувач підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Постачальника.

6.5. Постачальник обробляє наступні особисті дані: прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний номер, місце проживання фізичної особи-підприємця, найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер, телефон, адресу електронної пошти, інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання цієї Угоди. Обробка даних здійснюється з метою укладення цієї Угоди, реєстрації Користувача на Сайті, виконання Замовлення, забезпечення безпеки наданих Користувачем даних, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів.

6.6. Особисті дані Користувача можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Постачальника, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цієї Угоди, підрядникам Постачальника, субпідрядникам Постачальника, Інтернет-провайдеру, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Користувача, забезпечення виконання умов цієї Угоди та/або у випадках, встановлених чинним законодавством. Також, особисті дані Користувача можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Постачальника, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських компаній, юридичних радників, запитів державних органів, слідчих органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

6.7. Дані видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

6.8. Особисті дані Користувача можуть зберігатися поза межами України сервісними компаніями Постачальника, які надають Постачальнику відповідні послуги зберігання/ обробки даних.

6.9. Користувач має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються шляхом направлення листа за місцезнаходженням Постачальника, що зазначене в цій Угоді. Лист Користувача щодо видалення особистих даних буде розглядатися Постачальником, як вимога Користувача на розірвання цієї Угоди та відмова від подальшого отримання Товару Користувачем.

6.10. Сайт може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Постачальник не несе відповідальності. Зокрема, Постачальник не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх сайтів, пов'язаних із сайтами, на які Користувач може бути спрямований через ці сайти. Відповідні провайдери/власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Користувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цієї Угоди.

7. СТРОК ДІЇ УГОДИ. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

7.1. Угода набуває чинності з моменту її укладання (реєстрації Користувача на Сайті) і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Угоди.

7.2. Угода може бути розірвана:

7.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Угода у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Публікації Постачальником відповідної редакції Угоди на Сайті і діє до моменту відкликання Угоди.

8.2. Постачальник залишає за собою право у будь-який момент на свій розсуд внести зміни в умови Угоди та/або відкликати Угоду. У разі внесення змін Постачальником в Угоду, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.3. У випадках, не передбачених цієї Угоди, Сторони керуватимуться чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 68 Цивільного Кодексу України).

8.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цієї Угоди, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Угоди. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з чинним законодавством України.

8.5. При наявності в Угоді термінів, значення яких не визначене в Розділі ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ Угоди і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними в Угоді, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

8.6. Якщо будь-яку з умов Угоди визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Угоди.

8.7. Будь-яке повідомлення, потрібне Користувачу за цією Угодою, має бути зроблено у письмовому вигляді за адресою Постачальника кур’єрською службою та продублюване електронним зв’язком.

8.8. Одностороння відмова від цієї Угоди Користувачем не допускається за виключенням випадків, прямо передбачених цією Угодою.

8.9. Угода являє собою повну домовленість між Постачальником і Користувачем. Постачальник не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Угоді.

9. ПОСТАЧАЛЬНИК ТА ВЛАСНИК САЙТУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»

02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42

IBAN №UA193282090000026005060045490

Код ЄДРПОУ 35871504

ІПН 358715026516

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), реєстраційний номер 990208202000190. Дата реєстрації 01 грудня 2020 р.

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту), реєстраційний номер 990209202100112. Дата реєстрації 03 вересня 2021 року.

Ліцензія на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 990219202200055. Дата реєстрації 21 липня 2022 року.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реєстраційний номер 26510308202205343. Дата реєстрації 21 листопада 2022 року.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 26510319202200080. Дата реєстрації 02 листопада 2022 року.

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Усі права захищено. Копіювати, розповсюджувати, повторно публікувати чи змінювати будь-які матеріали або програмне забезпечення, які містяться на цьому Сайті без попередньої письмової згоди ТОВ «Баядера Логістик» суворо заборонено.

{{ title }}
Добавление товара в корзину
image
{{productInfo.name}}
{{attributesString}}
Бутылка {{productInfo.volume}}
1 шт {{totalPriceRound}}{{totalPrice}}
от {{actionQuantityFirst || actionQuantitySecond}} шт {{ this.productActionInfo.actionPriceFirst || this.productActionInfo.actionPriceSecond }}₴
{{priceAPiece}} ₴ / шт.
Оптовая цена
Добавить {{ this.productActionInfo.actionQuantityFirst }} за ценой {{ this.productActionInfo.actionPriceFirst }} ₴ / шт.
Добавить {{ this.productActionInfo.actionQuantitySecond }} за ценой {{ this.productActionInfo.actionPriceSecond }} ₴ / шт.